Zuidlaren

Maar liefst 1600 inwoners die mee willen denken, een gemeentelijk centrumplan die gepresenteerd was in de media en toen de conclusie dat het centrumplan in samenwerking met de inwoners tot stand moest komen. Een uitdagende opgave voor het pittoreske centrum van Zuidlaren.

Op basis van de antwoorden van een eerdere digitale enquête hebben we een co-creatie aanpak voorgesteld volgens het AM Zandlopermodel.  Die bestond uit een mix van individuele gesprekken met de belangengroepen, vragen aan de gemeenteraad, breed uitgenodigd fysieke werksessies en digitale ‘inspiratie consultaties’. Ander onderdelen waren: drukke gezinnen bereiken via de school van hun kinderen, jeugd via (sport)clubs en daarnaast een ‘pop-up plek’ in het dorp regelen met o.a. tentoonstellingen van de uitkomsten van betrokkenen.

Centrumplan moet antwoord geven op 6 thema’s 

We hebben vanuit de enquête antwoorden van maar liefst 1900 inwoners, de centrumopgave i.s.m. de gemeenteraad gedefinieerd.

Er werden zes onderzoeksthema’s geformuleerd:

  • De unieke ruimtelijke kwaliteit en het dorpse karakter van Zuidlaren blijft behouden
  • Het verbeteren van het parkeren
  • Het versterken van het huidige winkellint
  • Het verminderen van de verkeersdruk op de Stationsweg
  • Versterking van het supermarktaanbod
  • Versterken van de woonfunctie
De brinken zijn een unieke waarde voor Zuidlaren centrum

Dilemma’s oplossen door ‘participatieve gebiedsbiografie’

De oorspronkelijke toegangsweg bood inspiratie voor een nieuwe voorkant aan de Grote Brink

In de onderzoeksthema’s zagen we ook al mogelijke dilemma’s. Naast de antwoorden van de inwoners, was ook een analyse van de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van het gebied nodig. De gemeente had een aantal onderzoeken en inventarisaties in bezit. We hebben in aanvulling daarop ruimtelijke analyses uitgevoerd; een combinatie van kaart- en locatie-onderzoek samen met de verhalen van de vele kleine belangengroepen.

Eyeopeners unieke kwaliteiten

De ondernemers lieten we voorafgaand aan de brede co-creatie in ‘zelfsturende’ groepen aan de slag gaan met materiaal dat we op basis van de ‘participatieve gebiedsbiografie’ hadden voorbereid. Ondanks de onwennigheid van een ‘werksessie’ werd er constructief met het materiaal gewerkt en ontstonden eyeopeners over de unieke kwaliteiten van Zuidlaren. Onder andere het langgerekte winkellint met de prachtige brinken en de economische potentie van de omgeving van Zuidlaren. Op die manier kregen we ook de aandacht weg van het grote discussiepunt; wel of niet de huidige supermarkten verplaatsen naar een vrijgekomen terrein buiten het winkellint.

Typisch Zuidlaren en eye-opener voor betrokkenen: ‘winkels in woningen’

Visie centrumontwikkeling

Voor de 1e stap van de visievorming was een uitgetekend ‘plan’ gevraagd. Op basis van het hele traject hebben we onderstaande kaart geschetst. De kaart is daarna, nagenoeg in onderstaande vorm, door de raad vastgesteld. Een aantal kansen en denkrichtingen voor het centrum van Zuidlaren:

 

Zorgcluster i.p.v. discounter

Ga de kansen (verder) onderzoeken om huidige en potentiele zorgfuncties te clusteren op het vrijgekomen terrein. Dat creëert veel meer maatschappelijke waarde voor het dorp dan een discounter.

 

Potentie van de omgeving benutten

Maak gebruik van de prachtige omgeving. Zet in op fiets- en wandeltoerisme, promoot het Pieterpad, het pas opengestelde natuurgebied en de hoge concentratie horeca in Zuidlaren.

 

‘Levende brinken’

Durf functies toe te voegen aan de Grote Brink. Bijvoorbeeld een paviljoen met info over groene routes, het winkelaanbod en als overstappunt voor groene mobiliteit. Start een ‘ontwerpend onderzoek’ voor de Brinken voor parkeren, opwaarderen van cultuurhistorische elementen en gebruik.

 

De hondsrug als basis voor unieke woonmilieus

Neem als uitgangspunt de ligging van de Hondsrug en maak bijzondere woonmilieus met contrasten tussen zand- en veenvegetatie, tussen nat en droog. Onderzoek hierbij nieuwe woonconcepten voor starters en senioren.

Zuidlaren revitaliseren : hoppen en shoppen, fiets en wandeltoerisme en unieke woonmilieus op de Hondsrug