Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Sijl Omgevingswet 2018 Ruimtelijke Ordening Stedenbouw Projectmanagement
Anne-Mette van Lieshout-Andersen werkt in de ’Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl’ als projectmanager, verbinder en verbeelder. ’Mijn overtuiging is dat succesvolle gebiedsontwikkeling om evenwicht gaat. Evenwicht houden tussen kaders scheppen en – letterlijk of figuurlijk – ’vrije ruimte’ geven. Kaders waar mensen en partijen zich aan verbinden om de gewenste kwaliteit te bereiken en vrije ruimte om onvoorziene, kansrijke ontwikkelingen gaandeweg op te kunnen nemen.

Maatschappelijke PvE

AM Landskab werkt gericht mee aan het introduceren van ’Maatschappelijke Waarde’ in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. In opdrachten van projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeentes heeft AM Landskab veel ervaring met het verbinden van geplande ruimtelijke ontwikkelingen met maatschappelijke waarde. Momenteel is Anne-Mette van Lieshout-Andersen het project ’Samen Stad Maken’ aan het vormgeven in samenwerking met de Utrechtse Ruimtemakers en de gemeente Utrecht. Het ontwikkelen en oefenen met een ’Maatschappelijk Programma van Eisen’ (MPvE) maakt hiervan onderdeel uit.
Gebiedsontwikkeling Omgevingskwaliteit Omgevingsvisie Utrechtse Ruimtemakers

MPvE – stand van zaken 2017

Gebiedsontwikkeling MPvE Maatschappelijke waarde Meervoudige waardecreatie Omgevingsplan
AM Landskab debatteert met uiteenlopende vakgroepen verspreid over het land over een rijkere afweging van belangen bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast hebben we in verschillende samenhangen geoefend met het MPvE. Enkele blogs over het thema van Anne-Mette van Lieshout-Andersen:

Gebiedsontwikkeling – wat hebben WIJ eraan?

Inkijk in twee bijeenkomsten: ‘Samenspel gemeente en maatschappelijk initiatief’ en ‘Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebiedsontwikkeling.

Waardecreatie – voor wie ontwikkel je?

Onder andere over definities van waardecreatie en duurzaamheid en de black box van waardecreatie.

De waarden van bewoners

Waarin de reacties van professionals uit mijn netwerk met de denkwijze van ‘leken’ wordt vergeleken.

Leidraad MPvE – de 5 P’s

I.s.m. de Utrechtse Ruimtemakers zijn we bij AM Landskab tot de volgende conclusie gekomen:
De 5 P’s van People, Planet, Profit, Place & Public lijken een goede leidraad voor een rijke afweging van waarden. People, Planet, Profit (mensen, planeet/ milieu, winst) is een bekend rijtje van John Elkington, die overgenomen is binnen duurzame ontwikkeling.
Hieraan hebben we vanzelfsprekend Place (plek) toegevoegd, omdat we zien hoezeer de juiste ontwikkeling op de juiste plek het succes bepaalt.
Dit heeft veelal te maken met de identiteit, het DNA van het gebied. De P van Public (publiek) is belangrijk om dilemma’s bespreekbar te maken. We ervaren bij AM Landskab in onze participatieprocessen dat waarden van de individuele mens niet altijd overeenkomt met de publieke waarden.
De 5 P’s als leidraad voor een MPvE

Het DNA van een gebied

Omgevingsplan Identiteit gebiedsDNA Genius loci Lokaal kracht
Voorbeeld ‘DNA van de wijk’; activiteitencentrum voor ouderen die van cruciaal belang is voor de bewoners
In het werken met de 5 P’s is het bepalen van de kernwaarden, het DNA van een gebied cruciaal. Zowel in de context van de stad/gemeente (Planet, Profit, Public) als bekeken vanuit de plek zelf (Place, People). In het ontwerpen aan verschillende plekken hebben we getracht dit in de praktijk te brengen. Ons uitgangspunt is dat de ruimte dienend is, niet leidend.
Vooral het vroegtijdig betrekken van het sociale domein en gebruik maken van de kracht van de lokale netwerken onderscheidt onze werkwijze van de traditionele ruimtelijke insteek. Daarmee geven we handen en voeten aan de 5 P’s.

Klinkt dit als een werkwijze die jullie gemeente zou kunnen helpen?
Of wil jullie gemeente misschien oefenen met het maken van een MPvE?

Neem contact op, dan kijken we hoe AM Landskab kunnen ondersteunen. Input vanuit een Deense gemeente behoort ook tot de mogelijkheden. Deense gemeenten zijn van oudsher zelf de gebiedsontwikkelaar en kijken daardoor vanzelfsprekend naar het realiseren van waarde op verschillende fronten.