Gemeenteraad Training Participatie Cocreatie

 

Particiaptie en cocreatie – het verschil, de praktijk en de rol van de raad

Participatie en co-creatie zijn belangrijke thema’s anno nu. Het woord ‘samen’ staat in twee derde van de titels van de huidige coalitieakkoorden en niet zelden zijn de gemeenteraadsleden hiervoor de primus motor geweest. Toch zijn inwoners niet per definitie tevreden over de ‘participatie’ van de gemeenten. Bovendien vraagt veel raadsleden zich af, wat de definitie van ‘draagvlak’ moet zijn en of alle doelgroepen wel bereikt worden met de huidige participatietrajecten.

 

Interactieve werkateliers

In twee dynamische werkateliers gaan we samen op zoek naar de mate van participatie die jullie raad voor ogen heeft. We oefenen met de consequenties die de verschillende niveaus van participatie hebben voor het proces én voor de tevredenheid van jullie inwoners.

 

Dit zeggen anderen over de training

Zinvol dat we met het verschil tussen ‘participatie en co-creatie’ hebben geoefend
We gaan ons nu als raad op beraden of wij een stappenplan voor participatie gaan uitwerken
De rol van de raad wordt uitdagender, complexer, leuker!
Erg knap hoe je op deze manier zó veel bereikt in één avond

 

Training Gemeenteraad Participatie Cocreatie Draagvlak
Training Gemeenteraad Participatie Cocreatie Stakeholders

 

Inhoud werkateliers

Werkatelier 1
Participatie NU in jullie gemeente.

 • Wat kunnen we leren van de goede en minder goede voorbeelden?
 • Wat zijn de eisen en wensen anno nu bijvoorbeeld op het gebied van bewonersinitiatieven?
 • Kansen en knelpunten in beeld brengen op basis van eigen voorbeelden met participatie en trends in de samenleving.

Werkatelier 2
Niveau van participatie STRAKS.

De uitkomsten van de eerste avond worden meegenomen en er wordt inspiratie vanuit de praktijk gegeven. De vraagstukken kunnen zijn:

 • Wat is het ambitieniveau en hoe behaal je dat?
 • Als het om bewonersinitiatieven gaat is de gemeente dan faciliterend, verbindend of iets heel anders?
 • Trekt de raad één lijn, past een bepaald participatieniveau bij een bepaalde opgave of moet je dat per project bepalen?

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van jullie gemeente vinden er voorbereidende gesprek(ken) plaats.Er wordt met eigen praktijkvoorbeelden gewerkt, waardoor de consequenties van de verschillende participatieniveaus meteen tastbaar worden.

 

Opbrengst

In twee avonden krijgen jullie antwoorden op:

 • Welke niveau van participatie past bij ons?
 • Welke proces hoort daarbij?
 • Hoe moet je als gemeente op initiatieven reageren?
 • Wat kan je als raad doen om de unusual suspects te bereiken?
 • Is er voldoende houvast voor participatieprocessen voor de raad om te kunnen beoordelen of er ‘draagvlak’ is?

 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Anne-Mette Andersen.

Bel: 06 33 74 24 123of mail:amandersen@amlandskab.nl